Přípravné práce na stavbu plynovodu Moravia, který má posílit zásobování Moravy zemním plynem, zahájila společnost Net4Gas již v roce 2010. O dva roky později byla vydáno posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Samotná stavba měla začít před pěti lety. Původní plán počítal s dokončením plynovodu v roce 2018. V desetiletém rozvojovém plánu ale společnost přiznala, že předpokládaný rok zprovoznění plynovodu bude zřejmě 2023.

„V současné době probíhá povolovací proces. Rok výstavby a následného uvedení do provozu závisí do značné míry na délce trvání povolovacího procesu,“ uvedla mluvčí Net4Gas Zuzana Kučerová.

Přibližná délka plynovodu je téměř 262 kilometrů a jeho výstavba je rozdělená na čtyři úseky. Trasa plynovodu bude vést přes Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

„Plánovaná trasa plynovodu zahrnuje na Kroměřížsku 26 obcí. Net4Gas je v kontaktu s dotčenými subjekty, včetně obcí a krajů, ve kterých působí a staví,“ upřesnila Kučerová.

Výstavba zasáhne například do katastrálního území Kroměříže, Chropyně, Koryčan nebo Střílek. „Výstavba plynovodu tohoto rozsahu probíhá zpravidla přibližně rok, v jedné lokalitě pak řádově jednotky měsíců,“ přiblížila Kučerová.

Trasa plynovodu je navržena v extravilánu, tedy povede převážně přes lesy, louky či pastviny na katastrálním území obce.

„Každá stavba přináší jistá omezení. Jelikož však výstavba musí respektovat všechna zákonná ustanovení a nařízení, není časově náročná. Negativní vlivy, pokud nastanou, jsou zpravidla zanedbatelné a krátkodobé,“ vysvětlila Kučerová.

Stavbu nicméně usnadní i to, že nový plynovod bude na území Zlínského kraje kopírovat trasu stávajícího plynového potrubí a bezpečnostního pásma.

„Na poli, kudy má vést plynovod, pěstuji švestky do své pálenice. Stavba nového plynovodu mě tak nijak neomezí, jelikož už tam stejně ten starý léta stojí,“ myslí si majitel pole v Žalkovicích Petr Netopil.

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisku k projektu již v únoru 2012.

„Záměr prakticky neovlivní horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky a hlukovou situaci. Ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy a půdu, avšak s ohledem na navržená ochranná opatření nevýznamným způsobem. Tyto minimální a nevýznamné vlivy také neovlivní veřejné zdraví,“ uvádí se v posudku.

Plynovod protne na Kroměřížsku dvě lokality ze sítě chráněných území Natura 2000, Chřiby a Chropyňský luh. Podle posudku ale tyto významné lokality nebudou stavbou nijak zasaženy.

Výstavba plynovodu Moravia protne na Kroměřížsku katastrální území obcí Jestřabice, Koryčany, Blišice, Lískovec, Střílky, Chvalnov-Lísky, Litenčice, Cetechovice, Honětice, Zdislavice, Troubky, Zdounky, Nětčice, Rataje u Kroměříže, Sobělice, Šelešovice, Jarohněvice, Kroměříž, Lutopecny, Měrůtky, Zlobice, Bezměrov, Chropyně, Plešovec, Kyselovice a Žalkovice.

Výstavba plynovodu se ve čtyřech krajích dotkne celkem 128 obcí a měst. První část trasy dlouhé přes 157 kilometrů bude začínat v Tvrdonicích na Břeclavsku, dále povede přes Hodonínsko, Vyškovsko, Kroměřížsko a Přerovsko do Libhoště na Novojičínsku. Tam se dále rozdělí na dvě trasy.

Jedna z nich dlouhá přes 50 kilometrů bude vést přes Příbor, Hukvaldy, Frýdek-Místek směrem na Český Těšín do Třanovic. Druhá trasa bude asi o 15 kilometrů kratší a povede přes Studénku a hranici Ostravy do Děhylova. Odtud bude následně 17kilometrová trasa plynovodu pokračovat přes Hlučín do Hatě u polské hranice, kde bude končit hraniční předávací stanicí a navazovat na plynovod v Polsku.