Silničáři opravili úsek, který začíná zhruba patnáct metrů od křižovatky s ulicí Na Domově a končí asi sto metrů za dopravní značkou „konec obce“.

„Na rekonstruovaném úseku silnice došlo k obnově živičných vrstev v tloušťce 150 milimetrů, včetně lokálních sanací dalších vrstev vozovky. Šířka silnice byla sjednocena na sedm metrů mezi obrubami, mimo úseky s odbočovacími pruhy. Vodorovným dopravním značením byly vyznačeny levostranné odbočovací pruhy na místní komunikaci, k čerpací stanici pohonných hmot, na účelovou komunikaci k areálu SÚS a na sjezd k novému obchodnímu centru,“ uvedl za ŘSZK Vojtěch Cekota.

Součástí byla také oprava přilehlého mostu. „Spočívala v rekonstrukci mostního svršku, v doplnění a přespárování kamenného zdiva opěr, v sanaci železobetonových úložných prahů a krajních nosníků, v odstranění nánosů a vegetace pod mostem a obnovení vyplaveného opevnění dna toku,“ dodal Cekota.

V rámci stavby vznikl také ostrůvek v místě pro přecházení, byly výměny původní obruby podél silnice za nové a další.

„Během realizace stavby byl zjištěn lokálně horší stav podkladní vrstvy silnice, než předpokládal projekt. Poškozené úseky kanalizace bylo zapotřebí nahradit novým vedením. Havarijní stav hydroizolace mostu vyžadoval rozsáhlejší opravu objektu. Cena zakázky se proto z důvodu nutných víceprací zvýšila oproti původní vysoutěžené částce o necelé čtyři miliony korun,“ prozradil Vojtěch Cekota. Konečná cena se tak v součtu vyšplhala na 23,178 milionu korun.

V příštím roce chystají silničáři opravu dalšího úseku. „V roce 2024 zahájíme rekonstrukci navazujícího úseku silnice II/438 směrem na Bílavsko v délce 3,5 kilometru. Bude to samostatná nová stavba, která je zařazena do programu IROP, takže máme možnost jejího spolufinancování z fondů EU. V současné době už je na tuto stavbu uzavřena smlouva o dílo. Náklady dosáhnou částky 235,6 milionu korun,“ informoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.