Náklady na zhotovení územního plánu činí 4,3 milionu korun bez DPH.

„V současné době probíhají jednání s dotčenými orgány, na kterých se řeší jejich nesouhlasná stanoviska tak, aby mohla být připravena veškerá dokumentace a podklady pro veřejné projednání,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka, podle kterého bylo zadáno několik dopravních studií, které řeší návazné dopravní napojení na upravenou koncepci dopravy v souladu se Zadáním územního plánu.

Paralelně s přípravou nového územního plánu byla rovněž zadána Studie návrhů efektivních opatření pro snížení povodňových rizik.

„Cílem je, aby opatření, která budou vyhodnocena jako efektivní, byla zahrnuta jako veřejně prospěšné stavby do návrhu územního plánu Kroměříže, protože mají přímou souvislost na řešení koncepce dopravy územního plánu,“ popsal Peštuka.

Termín dokončení územního plánu byl stanoven na 30. září letošního roku. Podle Peštuky ho ale nebude možné dodržet.

„Práci na přípravě nového územního plánu totiž ztížila a zpoždění způsobila nejen vleklá pandemie koronaviru, ale i novela stavebního zákona, která s sebou přináší i celou řadu změn prováděcích předpisů. Například bude nutné na základě jednotné metodiky tvorby územních plánů platné pro celou ČR sjednotit názvy funkčních ploch v připravovaném návrhu územního plánu města Kroměříže,“ doplnil Peštuka.

Územní plán je nejdůležitějším nástrojem územního plánování a určuje koncepci rozvoje města. Mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek, kde třeba lze stavět byty a kde průmyslové objekty.

„Stanovuje ale například i podmínky pro už postavené stavby a navrhuje v krajině místa pro zeleň, pro rekreaci, pro ochranu rostlin a živočichů. Tvorba územního plánu trvá zpravidla několik let. Územní plán je pro majitele pozemku první určující zásadou, se kterou musí uvést do souladu svůj záměr. Předchází tak územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení,“ uzavřel mluvčí radnice Jan Vondrášek.