Oceněni byli dlouholetý ředitel Gymnázia Uherské Hradiště Zdeněk Botek, zdejší dlouholetá učitelka českého jazyka a dějepisu Miroslava Poláková, ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici Šárka Mikesková a šéf odboru školství Krajského úřadu Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Oceňoval i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Při zahájení školního roku na uherskohradišťském gymnáziu ocenil práci končícího ředitele Zdeňka Botka, jemuž v uplynulých dnech udělil krajské vyznamenání. Současně uvítal na ředitelském postu Richarda Horkého.

„Pan Botek si ty roky poctivě odmakal, ale také si připravil a vychoval svého nástupce pana Horkého, který proto bude potřebovat oporu a hodně odvahy, aby navázal na práci pana Botka. Chtěl bych novému řediteli popřát, aby mu to šlo, aby jej respektovali studenti i pedagogický sbor, a aby ho ta práce bavila,“ řekl Radim Holiš.

Ve 32 třídách Gymnázia Uherské Hradiště bude v následujícím školním roce studovat 940 studentů.

„Je to jedna z největších vzdělávacích institucí v naší zemi a v posledních letech jsme největší ve Zlínském kraji. Ukočírovat všechny problémy na takové škole je velmi náročné. Mně se to 27 let dařilo především z hlediska důvěry v naše učitele i z hlediska odpovědnosti. Především ale jsem každoročně prezentoval cíl přivést k maturitě 180 studentů, připravených ke studiu na jakýchkoliv vysokých školách v České republice, a také v zahraničí,“ prozradil Deníku Zdeněk Botek.

Slavnostní otevření Cyrilometodějského centra ve Starém Městě
VIDEO: Otevřeli Cyrilometodějské centrum. Artefakty si tam můžou lidé i osahat

Ministrem oceněná Miroslava Poláková se podle svých slov po celou dobu snaží vnímat své kantorské působení jako poslání.

„Poslání vychovávat studenty v duchu morálky k lásce a úctě k rodnému jazyku, historii a k lidem v zemi, ve které žijí. Ocenění od ministra školství je pro mě velkým vyznamenáním a také výzvou do další práce,“ nechala se slyšet Miroslava Poláková.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Filmové tvorbě se mohou učit už děti na ZUŠ v Uherském Hradišti. Na snímku Zuzana Dubová, která filmovou tvorbu vyučuje.
Filmové tvorbě se mohou učit už děti. Kde? Na ZUŠ v Uherském Hradišti

Ocenění pedagogové

Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. si zaslouží ocenění MŠMT za přínos českému vzdělávání i za aktivity v oblasti sportu. Význam jeho pedagogické činnosti překračuje hranice regionu. Velmi dobře zná různé úrovně vzdělávací soustavy. Jako docent v oboru teoretická kybernetika a matematická informatika působil na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, později na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jako ředitel gymnázia v Uherské Hradišti má vynikající vhled do úrovně středního školství a jeho články, blogy, veřejné projevy často nastolují témata ke směřování českého vzdělávání.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. působí na gymnáziu jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umísťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský. Spolupracuje na realizaci výstavy o J. A Komenském pro školy v ČR, nesoucí název Škola JAK.

PhDr. Šárka Mikesková se pedagogické činnosti věnuje již 34 let. Zavádí vyučovací metody a formy, které činí výuku pro žáky zajímavější a pestřejší. Podporuje přírodovědnou gramotnost a badatelskou výuku žáků. Rovněž podporuje jazykové vzdělávání, polytechnické vzdělávání a praktické činnosti žáků.

Žáci školy se umisťují na předních místech různorodých soutěží v krajském i národním kole. Škola klade důraz na vytvoření vztahu žáků k místní kultuře, k folkloru a tradicím; vytváří podmínky pro činnost folklorních kroužků. Aktivně se věnuje šíření filozofie Komenského a jeho odkazu dnešní době. Své pedagogické zkušenosti zúročila v četné publikační činnosti. Rovněž se věnuje lektorské a recenzní činnosti.

Rodák z Kroměříže, žijící v Brumově-Bylnici, Stanislav Minařík, si ocenění zaslouží za celoživotní přínos školství a vzdělávání - jako učitel, i výjimečný státní úředník. Byl dlouholetým ředitelem školy. Jako vedoucí odboru školství Zlínského kraje se během 15 let služby řadí k těm, kteří se zasloužili o to, že se úroveň krajského školství posunula na druhou příčku mezi všemi českými kraji. Uznání mu patří i za systematický přístup v práci se školami v regionu a konkrétně za práci s řediteli krajských škol.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy