1. Kdy se volby do zastupitelstev obcí konají?

Termín komunálních voleb je v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin.

2. Kdo se může voleb účastnit?

Státní občané České republiky, v případě cizinců občané jiného členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v obci na území České republiky. Podmínkou je zapsání ve výpisu ze stálého seznamu voličů. Nutností je plnoletost a svéprávnost.

3. Co mám dělat po příchodu do volební místnosti?

Volič prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Občané jiného členského státu Evropské unie prokážou svou totožnost a státní občanství Průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo Potvrzením o přechodném pobytu, případně cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

4. Jaká je podmínka, aby se politické uskupení do zastupitelstva dostalo?

Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5 procent hlasů z celkového počtu platných hlasů.

5. Co dělat, když chci volit konkrétní stranu a souhlasím s pořadím na kandidátce?

Zaškrtněte křížek u názvu strany. Tím jste dali hlas všem osobnostem v daném pořadí. Pokud byste zakřížkovali dvě či více stran, nebude váš hlas platit.

6. Moji favorité jsou napříč stranami. Co s tím?

Neškrtejte křížek před názvem politické strany, ale před jmény konkrétních kandidátů. Označit je možné jen tolik lidí, kolik je voleno zastupitelů. Jejich počet je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

7. Mám zájem volit jednu stranu, ale nelíbí se mi pořadí na kandidátce.

Čtvereček vedle názvu strany nechte nevyplněný a zaškrtněte konkrétní kandidáty. Tedy například všechny kromě prvního. Zbylé hlasy necháte propadnout. Podpoříte tak svou stranu a vybraným jménům dáváte asi největší šanci dostat se do zastupitelstva. Nicméně aby některá osobnost mandát získala, musí dostat o deset procent hlasů více, než činí průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci strany.

8. Chci dát hlas své oblíbené straně a zároveň osobnostem z jiných uskupení.

Zakřížkujte konkrétní stranu a k tomu jména z jiných stran. Křížkovat jednotlivce u vybrané strany nemá v takovém případě smysl. Hlas by sice zůstal platný, ale ke křížkům se přihlížet nebude. Kandidáty oblíbené strany zvolíte v pořadí daném na hlasovacím lístku. Při této variantě myslete na dopočet do počtu členů zastupitelstva.

9. Kdy je můj hlas neplatný?

Pokud neoznačíte na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevložíte do úřední obálky, přetrhnete ho nebo jich do obálky vložíte několik.

10. Může za mne hlasovat někdo jiný?

Ne. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě ji také vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do urny.