Můžete upřesnit, co to vlastně probační a mediační služba (PMS) je?

Probační a mediační služba je státní organizace fungující pod ministerstvem spravedlnosti. Vznikla v roce 2001, zabýváme se sociální prací v trestní justici. Naším úkolem je zprostředkovávat alternativní způsoby řešení trestné činnosti. Do trestních věcí vstupujeme ještě ve fázi vyšetřování.

Jak to v praxi funguje?

Snažíme se motivovat pachatele k zodpovědnému přístupu při řešení následků a současně zohledňujeme zájmy poškozených. Je pro nás důležité nahlížet na vzniklé škody nejen z pohledu materiálního, ale i z morálního a lidského. Tam, kde je to vhodné a při souhlasu obou stran, dochází k takzvané mediaci, tedy společnému setkání pachatele a oběti trestného činu, kterým probační úředník jako mediátor, nestranná třetí osoba, pomáhá domluvit se na konečném řešení celé záležitosti. Díky vzájemnému sdělení motivů, následků, pocitů a potřeb tak strany mohou pro sebe udělat tlustou čáru za celou událostí. Pro trestní řízení pak tato aktivita otvírá státním zástupců a soudcům prostor pro mimosoudní ukončení celé věci. Soudce také může uložit některou z forem alternativních trestů. Následně se staráme, aby uložené tresty, nespojené s odnětím svobody, fungovaly a plnily svůj účel.

Jaká je situace konkrétně na Kroměřížsku?

V největším rozsahu se jedná o trest obecně prospěšných prací, kdy si odsouzení musí odpracovat až 300 hodin ve prospěch státních nebo nestátních neziskových organizací. Pro představu, v tuto chvíli evidujeme asi 70 odsouzených k tomuto trestu, které můžeme zaměstnat ve zhruba 40 organizacích.

Od počátku roku si k dnešnímu dni odsouzení v rámci našeho okresu odpracovali už více než 2 000 hodin. Podobně rozšířenou agendu tvoří odsouzení nebo podmíněně propuštění s uloženým dohledem či dohled fungující jako náhrada vazby. Práce s takovými odsouzenými je dlouhodobá, podle délky stanovené zkušební doby může trvat až sedm let. Aktuálně takto pracujeme zhruba se stovkou klientů. PMS má také na starost tresty domácího vězení a tresty zákazu vstupu. Samostatnou klientelu a bohužel taktéž velmi rozšířenou, tvoří mládež.

Loni v srpnu vstoupil v platnost zákon o obětech trestných činů, na který je úzce napojena činnost Probační a mediační služby. Co se pro vás tímto zákonem změnilo?

Stručně shrnuto, zákon přinesl vyrovnání postavení obětí trestných činů v trestním řízení. Lidé mají právo na citlivé zacházení, odborné právní rady a vyšší peněžitou pomoc než dosud. Zákon chrání oběti mimo jiné při policejním vyšetřování. Mohou požádat o to, aby se při výsleších nemusely setkat s pachatelem. Současně přináší nový systém poradenských pracovišť pro lidi, kteří se stali obětí trestného činu.

Díky tomuto zákonu mají lidé lepší možnost získat odškodnění za újmu, která jim vznikla v důsledku spáchaného trestného činu, a také lepší možnost uplatnit svá práva.

Takže se zákon za rok platnosti osvědčil?

Podle mého názoru je rok ještě příliš krátká doba na nějaké podrobné hodnocení. Je zřejmé, že přes určité problémy, které se objevily především v navýšení administrativy, má zákon pozitivní dopad. PMS automaticky oslovuje každého poškozeného v rámci svých případů. Pro představu roční nápad našeho střediska se pohybuje kolem 300 případů: kdyby jen v polovině věcí figurovala oběť, přibližně 150 poškozeným nabízíme spolupráci a pomoc.

Myslím, že nejvděčnější reakci dostáváme z pohledu poškozených, že jsme první a vlastně jedinou institucí, kde nalézají u pracovníků prostor a zájem si je poslechnout. Podle výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vyplývá, že například oběti napadení a loupeží se s trestným činem nedokáží vypořádat ještě 2,5 roku poté, co k němu došlo. Tedy „jen" samotné vyslechnutí může hrát pro oběť velmi důležitou roli.

Zmiňujete oběti trestných činů; je někde stanoveno, kdo se může za takovou oběť považovat?

Zmíněný zákon o obětech trestných činů stanoví, že každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak, nebo nejde-li o zneužití postavení oběti. Přijít tak může kdokoliv, kdo se cítí být poškozeným. Je jedno, zda už oběť stačila podat trestní oznámení, či nikoli.

Co konkrétně těmto lidem Probační a mediační služba nabízí?

Na každém středisku se lze domoci právních informací směřujících k základní orientaci v rovině trestně právní, zejména k náhradě škody. Probační úředníci také poskytují programy nabízející způsoby řešení následků trestného činu. V poradnách lze například zprostředkovat doprovod k jednání s orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi. Kontakty lze získat na každém středisku PMS.

Celému projektu jsou pak věnovány stránky www.restorativnijustice.cz, kde je možné se seznámit s projektem, zjistit kontakty na nejbližší poradny a stáhnout manuál pro oběti.

Můžete uvést nějaký příklad z praxe?

Během posledního roku jsem vnímal nejintenzivnější dopad naší činnosti u několika žen – obětí domácího násilí. Jako příklad bych uvedl paní Z., která nás oslovila na radu kamarádky, kdy z jejího vyprávění vyzněl příběh vykreslující klasické znaky domácího násilí: agresivní manžel po dlouhé roky užívající občas i fyzické násilí, ale prakticky běžně psychické násilí, jako urážky, zesměšňování a podceňování své ženy. Ta to dosud snášela především kvůli dětem.

S paní jsme se dvakrát sešli na středisku a celkem asi tři hodiny jsme probírali její situaci. Ve výsledku jsme zprostředkovali její schůzku s odbornicí z Intervenčního centra, která se pak uskutečnila v prostorách našeho střediska. Paní od nás dostala plnou podporu pro řešení své situace, k čemuž se nakonec opravdu odhodlala.

Zrovna tato paní využila také jednu z novinek zákona o obětech, kdy sepsala pro účely trestního řízení takzvané prohlášení oběti o následcích. To oběti dává příležitost popsat nejen důležité okolnosti pro trestní řízení, ale také veškerý dopad trestného činu nebo jednání pachatele na její život. Podobné lidské příběhy a naše možnost je nějak pozitivně ovlivnit bývá velkou vzpruhou pro naši každodenní práci.