1. VV

Výkonný výbor OFS Kroměříž svolává na pátek 11. ledna 2013 od 16 hodin (Kulturní klub Hulín) volební valnou hromadu.

Na VH vysílají po jednom delegátu všechny kluby, které mají sídlo na území okresu.

Každý klub s právem účasti na VH má právo předložit návrhy na předsedu a ostatní členy VV a členy RK, a to nejpozději jeden týden před konáním VH.

Kluby obdrží do 12. prosince: program VH, formuláře na navržené kandidáty a delegační lístek.

2. SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE

2.1 Výměna registračních průkazů

V termínu 15. 11.2012 – 28. 2. 2013 proběhne výměna registračních průkazů. Výměna se netýká pouze RP vydaných po 1. 7. 2012, které již obsahují ID. Pracoviště registrace v Olomouci provedou výměnu RP pro kluby hrající v soutěžích dospělých v Gambrinus lize, II. lize, MSFL a divizích na Moravě. Pracoviště při Zlínském KFS provede výměnu RP pro oddíly OFS KM, UH, ZL a VS. Výměna se bude provádět osobně dle harmonogramu. Kluby se ve stanoveném termínu dostaví na Zl KFS se všemi RP, jejichž výměnu budou požadovat, včetně aktuálních originálních fotografií v rozměru 3,5 a 4,5 cm. Žádáme oddíly, aby si s dostatečným předstihem zajistili fotografie hráčů. Fotografie nesmí být naskenována.

Termín výměny RP pro kluby OFS Kroměříž: 11. – 20. 12. 2012.

Kluby dodají na OFS Kroměříž do 5. 12. 2012 staré RP s fotkami (nadepsané jméno na zadní straně) a OFS je v předepsaném termínu odevzdá na ZL KFS.

Kluby jsou povinny uvést při provádění výměny registračních průkazů přesný název klubu, tj. takový, pod kterým je klub registrován u MV ČR nebo zapsán v obchodním rejstříku.

Řada klubů má u svých hráčů na RP uveden pouze název obce, zatímco u MV ČR je registrován pod názvem TJ, FC, FK, Sokol apod.

OFS proto žádá, aby kluby v souvislosti s výměnou RP uvedly vše do pořádku. Kluby si vezmou na výměnu RP s sebou kopii stanov, příp. potvrzení MV ČR o registraci změny názvu.

3. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Žluté karty: Zahnašovice (30×) – 500 Kč, Martinice (30×) – 500 Kč, Pravčice (25×) – 400 Kč, Rajnochovice (25×) – 400 Kč, Prusinovice (20×) – 300 Kč, Lutopecny (20×) – 300 Kč, Rusava (30×) – 500 Kč, Počenice (15×) – 200 Kč, Slavkov p. H. (25×) – 400 Kč, Tučapy (25×) – 400 Kč, Mysločovice B (30×) – 500 Kč, Holešov B (25×) – 400 Kč, Litenčice (30×) – 500 Kč, Dřínov (25×) – 400 Kč, Němčice (25×) – 400 Kč, Žeranovice (20×) – 300 Kč, Zborovice (20×) – 300 Kč, Rymice (20×) – 300 Kč, Komárno (20×) – 300 Kč, Kvasice B (25×) – 400 Kč, Zlobice (15×) – 200 Kč, Bezměrov (20×) – 300 Kč, Mrlínek (20×) – 300 Kč, Střílky (20×) – 300 Kč, Morkovice B (10×) – 100 Kč, Roštění (20×) – 300 Kč, Břest (25×) – 400 Kč, Záhlinice (25×) – 400 Kč, Míškovice (15×) – 200 Kč, Ludslavice (25×) – 400 Kč, Kostelec u Hol. B (15×) – 200 Kč, Loukov (20×) – 300 Kč, Hlinsko p. H. (15×) – 200 Kč, Šelešovice (25×) – 400 Kč, Kyselovice B (25×) – 400 Kč, Chvalčov (15×) – 200 Kč, Záříčí B (15×) – 200 Kč, Rataje (10×) – 100 Kč, Zborovice B (20×) – 300 Kč, Bařice (15×) – 200 Kč, Kroměříž B (10×) – 100 Kč, Kyselovice (10×) – 100 Kč, Lubná B (15×) – 200 Kč, Skaštice B (15×) – 200 Kč, Těšnovice B (15×) – 200 Kč, Záříčí (15×) – 200 Kč.

Mládež: Břest (10×) – 50 Kč, Dřínov (10×) – 50 Kč, Lutopecny (10×) – 50 Kč, Prusinovice (10×) – 50 Kč.

4. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

4.1 Pokuta

Dřínov – opakovaně neuhrazená pokuta 1000 Kč z ÚZ 35/2012, pokuta 300 Kč (odečtena ze soutěžní zálohy), další termín pro úhradu 1000 Kč 18. 12. 2012, v případě neuhrazení bude oddíl předán DK.

4.2 Doplatek soutěžních záloh podzim 2012

Babice 1050 Kč, Bařice 700 Kč, Bezměrov 850 Kč, Břest 1500 Kč, Březůvky 150 Kč, Dřínov 2150 Kč, Hlinsko p. H. 160 Kč, Elko Holešov 760 Kč, Chropyně 150 Kč, Chvalčov 550 Kč, Komárno 350 Kč, Kostelec u Holešova 430 Kč, HS Kroměříž 1600 Kč, Kvasice 750 Kč, Kyselovice 1300 Kč, Litenčice 550 Kč, Loukov 550 Kč, Lubná 200 Kč, Ludslavice 400 Kč, Lutopecny 1200 Kč, Martinice 920 Kč, Míškovice 300 Kč, Mrlínek 550 Kč, Mysločovice 1340 Kč, Němčice 800 Kč, Počenice 550 Kč, Pravčice 1410 Kč, Prusinovice 800 Kč, Rataje 250 Kč, Roštění 1070 Kč, Rusava 1180 Kč, Rymice 1380 Kč, Skaštice 400 Kč, Slavkov p. H. 1800 Kč, Střílky 350 Kč, Śelešovice 650 Kč, Těšnovice 250 Kč, Tučapy 500 Kč, Zahnašovice 1100 Kč, Záhlinice 820 Kč, Záříčí 1150 Kč, Zborovice 1700 Kč, Zdounky 70 Kč, Zlobice 400 Kč, Źalkovice 450 Kč, Źeranovice 650 Kč

Termín úhrady 11. 1. 2013, číslo účtu 2270698399/0800, variabilní symbol = číslo klubu, Morkovice přeplatek 750 Kč, Rajnochovice přeplatek 340 Kč – zůstávají na soutěžních zálohách.

5. KOMISE ROZHODČÍCH

Nový zájemci o funkci rozhodčího, kteří mají o vykonávání funkce zájem, nechť se dostaví 12. 12. 2012 od 16hod. do budovy OFS Kroměříž. Tam budou před zimním seminářem poučeni a seznámeni s náplní semináře na který bude nutno se připravit.

6. ČLENSTVÍ PRO ROK 2013

Dne 16.11.2012 VV FAČR schválil změnu Směrnice pro vedení členské evidence FAČR, která mění dosavadní typy přihlášek. Nadále budou typy pouze dva.

Přihláška za jednotlivce
Přihláška prostřednictvím klubu
Přihlášky pro rok 2013

Pokud byl člen aktivním již v roce 2012, neposílá přihlášku za rok 2013 znovu, ale pouze hradí členský příspěvek pro daný rok.

Platby členských poplatků

V roce 2013 bude zaveden nový způsob hromadné platby. Již nebudou akceptovány platby zaslané na variabilní symbol = číslo klubu.

Platbu na rok 2013 je možné hradit až od 1. 1. 2013. Částky jsou 100 Kč mládež (včetně roku narození 1995) a 200 Kč za dospělou osobu.

Platba členského příspěvku za seniory je stanovena ve výši 100 Kč. Za seniory pro potřeby tohoto metodického pokynu jsou považovány osoby roku narození 1943 a starší.

Platby budou probíhat na variabilní symbol – rodné číslo člena a bude také možná tzv. hromadná platba (variabilní symbol = námi vygenerovaný VS, který si každý klub může vygenerovat na webových stránkách clenstvi.fotbal.cz)

V případě platby za jednotlivce je částka možná pouze za jednoho člena a v případě hromadné platby je možné uhradit pouze částku vypočítanou za určitý daný počet členů, za který je platba prováděna (např.: 5× dospělí a 1× mládež – úhrada 1.100,– Kč pod VS vygenerovaným na webu členství, kde bude také přesná částka uvedena). Pokud bude zaslaná částka vyšší nebo naopak nižší, platba se nespáruje a hráči nebudou aktivní.

Metodické pokyny – členství pro rok 2013

Společná ustanovení

Na základě neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky nemůže vzniknout členství ve FAČR. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění přihlášek.

Všechny přihlášky musí být vyplněny a zaslány na adresu centrální registrace FAČR. Součástí přihlášky je i platba členského příspěvku. Bez platné přihlášky a úhrady členského příspěvku nemůže vzniknout členství ve FAČR.

Člen prostřednictvím klubu

Na clenstvi.fotbal.cz si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů potvrdí svým podpisem, stejně tak správnost údajů potvrdí svým podpisem statutární zástupci klubu. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis jeho (jejího) zákonného zástupce.
Takto vyplněné přihlášky zasílají kluby doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení doporučujeme nechat si potvrdit převzetí přihlášky písemně a ponechat si její kopii.
Spolu se zasláním přihlášky uhradí členský příspěvek na číslo účtu 369 000 369/0800 s variabilním symbolem celého RČ (neuvádět symbol lomítka),u cizích státních příslušníků číslo přidělené FAČR nebo při hromadné platbě – námi vygenerovaný variabilní symbol.
Stávající člen

Dne 1. 1.2013 dojde k obnovení členské databáze vymazáním všech chybných či nespárovaných přihlášek (červení). Následně převedeme do veřejné databáze všechny aktivní členy FAČR (zelené). Členové aktivní v roce 2012 (zelení) budou až do uhrazení členského příspěvku za rok 2013 – aktivní, ale čekající na platbu (šedivý).

Způsob úhrady na rok 2013

Teprve od 1.1.2013 je možné zasílat členské příspěvky pro rok 2013 na účet 369 000 369/0800.
Úhrada členského příspěvku za jednotlivce – variabilním symbolem je jeho RČ
Úhrada členského příspěvku za více členů najednou (hromadná platba) – variabilním symbolem je námi vygenerovaný VS – aplikace na portálu členství.
Příspěvky u stávajících členů musí být uhrazeny nejpozději do 28. 2. 2013 na účet 369 000 369/0800.
Zánik (zrušení) členství v závislosti na úhradě členských příspěvků

Členský příspěvek je každý člen FAČR povinen uhradit za jednotlivce a nebo prostřednictvím hromadné platby (vygenerování VS na portálu členství), a to poukázáním příslušné částky na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800, a to nejpozději do 28. 2. 2013.
V případě, že člen FAČR neuhradí členský příspěvek do 28. 2. 2013, bude vyzván k úhradě v termínu do 31. 3. 2013 – výzva prostřednictvím portálu členství (od 1. 3. 2013).
V termínu od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 bude stávající člen do doby uhrazení členského příspěvku (šedivý).
Pokud člen příspěvek neuhradí do 31. 3. 2013, zaniká jeho členství ve FAČR a od 1. 4. 2013 bude z veřejné databáze vymazán.
Osoby, kterým zaniklo členství dle bodu 4 budou v případě dalšího zájmu o členství ve FAČR muset podat novou přihlášku za člena FAČR.