1. ČLENSTVÍ FAČR

Na 13. řádné valné hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty nové stanovy, které jsou platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011. Tyto stanovy nově definují vznik členství v asociaci a zavádějí i výběr členských příspěvků. Členstvím se zabývají ve stanovách články 3 (vznik členství), článek 4 (základní práva a povinnosti členů) a článek 5 (zánik členství). Na 13. řádné valné hromadě FAČR bylo rozhodnuto, že výše členských příspěvků v roce 2012 bude pro všechny členy jednotná a to 50,– Kč. Od roku 2013 se budou členské příspěvky vybírat ve výši 100,– Kč pro mládež a 200,– Kč pro dospělé. Na základě přihlášek za člena FAČR a zaplacení členského příspěvku bude vytvořena databáze členské základny FAČR, která je důležitá pro čerpání státních dotací ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí pro další období.

O konkrétním vzniku členství a způsobu registrace hovoří Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob schválená výkonným výborem FAČR. Dále je vydán metodický pokyn Popis registrace, který přibližuje způsoby, jak podat přihlášku v kategorii člen v souladu s článkem 3), odstavec 2), písmeno a) stanov, tedy prostřednictvím členského klubu, nebo v kategorii člen v souladu s článkem 3), odstavec 2), písmeno b) stanov, který se týká jednotlivců. Tyto dokumenty spolu s přihláškami jsou k dispozici na internetové adrese http://clenstvi.fotbal.cz/.

Z rozhodnutí VV FAČR je termín pro podání přihlášek a zaplacení členských příspěvků do 29. února 2012.

Nejčastější dotazy

Jak je to u mládeže se střídavými starty, kdo vyplňuje žádost?

Žádost vyplňuje mateřský klub.

Trenér, který trénuje mužstvo našeho klubu a zároveň je hráč jiného klubu (mateřský klub), vyplní přihlášku za mateřský klub podle čl. 3, odst. 2, písm. a)?

Ano, spíš by měl vyplnit přihlášku prostřednictvím klubu, kde je skutečně aktivním registrovaným hráčem.

Jsem funkcionář klubu, ale jako hráč mám mateřský oddíl jiný (nehraje už žádnou soutěž) a mám podepsané hostování do jiného klubu, než dělám funkcionáře. Tak kterou přihlášku z těch třech mám vyplnit a za který klub se registrovat?

Když se to přežene, tak je to víceméně jedno. Nejdůležitější je, abyste formou přihlášky učinil projev vůle a následně Vám bylo přiděleno ID- nezaměnitelné identifikační čís­lo.

U hráčů, kteří hostují, mají podat přihlášku mateřské kluby. Ale co když ten klub je sice ve FAČR a má svoje číslo, ale už nehraje žádnou soutěž a vedení klubu nereaguje? Je asi vhodné se zaregistrovat v klubu, kde hráč hostuje?

Tady je asi nejjednodušší se zaregistrovat jako jednotlivec podle vzoru c) přihlášky.

Jak je to se starou gardou? V našem klubu se schází parta „staré gardy“ a občas jezdí na nějaké turnaje (soukromé i pořádané pod záštitou FAČR). Vzhledem k věku už nenastupují do žádné soutěže. Registrační průkazy mají v různých klubech, kde působili. Co v takovém případě?

Pokud se budou chtít „hráči staré gardy“ přihlásit za členy FAČR budeme rádi. Ale de facto nemusí, pokud ovšem nevykonávají jiné funkce v rámci asociace a jejich soutěží.

Kdo bude při zápasech kontrolovat, zda mají účastníci zaplacené členství? Například v okresních soutěžích.

Databáze členů bude veřejně přístupná. Takže i kontrola stavu, kdo je a není členem, bude velmi jednoduchá. Do konce května bude vyřešena i sankční problematika.

Funkcionáři, kteří už dávno nehrají, ale mají registrační průkaz jinde, nebo nemají žádný, vyplňují jaký formulář? Totéž platí i pro pořadatele?

Členy FAČR musí být pouze statutární zástupci, tj. členové výboru a funkcionáři, kteří působí v tzv. soutěžních funkcích.

Jsme malá obec, kde nejsou jména ulic. Co máme vyplnit do políčka ulice?

Máte dvě možnosti, buď jen číslo popisné, nebo název obce a číslo popisné. V políčku obec pak vyplníte název obce bez čísla popisného.

Hráči, kteří jsou členové našeho klubu, ale hrají momentálně v Německu (nedali jsme souhlas) asi platit nemusí že?

Ne, takoví hráči platit nemusí.

Jak je to s futsalem? Máme futsalový klub. Hráči, co hrají velkou kopanou, tam je to jasné, ale co ti, co hrají jen futsal?

Futsal bude mít samostatnou evidenci.

2. ZELENÝ TRÁVNÍK 2012

V letošním roce opět otevírá FAČR za pomoci MŠMT investiční akci Zelený trávník 2012. Jejím hlavním účelem je pomoci fotbalovým klubům zejména nižších soutěží vybudovat travnatou hrací plochu, udržovat jí v dobrém stavu a hrát tak fotbal v důstojných podmínkách.

Pro koho je akce určena?

Dotaci může čerpat fotbalový klub (oddíl) sdružený ve FAČR, který splňuje následující požadavky:

- je občanským sdružením sdruženým ve FAČR,
- je vlastníkem pozemku nebo nájemcem s uzavřenou nájemní smlouvou na min. 10 let od roku pořízení dotace (tzn. min. do roku 2022) nebo s nájemní smlouvou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ve stejném rozsahu,
- neobdržel tuto dotaci v posledních 5 letech

Na co lze dotaci použít?

Na úpravy týkající se přímo hrací plochy hřiště. Z technického hlediska se jedná o čtyři hlavní případy:

- Přeměna povrchu již existujícího hřiště (většinou škvárového či pískového, na hřiště s travnatým povrchem).
- Rekonstrukce nevyhovujícího travnatého hřiště (většina těchto hřišť byla zakládána před desítkami let, mají zejména nevyhovující systém odvodnění, pedologické i travní složení).

Založení nového travnatého hřiště.

Instalace zavlažovacího systému travnaté hrací plochy (který je pro udržení trávníku v dobré kondici v mnoha případech nezbytný).

Akce musí být fyzicky i administrativně dokončena nejpozději do 30. 11. 2012.

V jaké výši se dotace poskytuje, je třeba vypisovat výběrové řízení, je vyžadována finanční spoluúčast?

Dotace se obvykle poskytuje v rozmezí 100 – 500 tis. Kč, přičemž 500 tis. Kč je maximální částka. S ohledem na maximální výši dotace není třeba na akci vypisovat výběrové řízení a není vyžadována finanční spoluúčast.

Co je potřeba doložit?

- Vyplněný formulář žádosti (získáte jej buď na OFS nebo stránkách www.kshp.cz v sekci „Ke stažení“).
- Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie).
- Snímek z katastrální mapy s vyznačením plochy hřiště (kopie).
- Nájemní smlouvu na min. 10 let, tj. do roku 2022 v případě, že klub není vlastníkem pozemku.
- Čestné prohlášení, že v období 5 let zpět tuto dotaci klub neobdržel, tzn. ne později než v roce 2007.
- Zjednodušený investiční záměr (průvodní a technická zpráva, situace, půdorys, řez) a souhrnný rozpočet na úrovni výkazu výměr.
- Fotodokumentace stávajícího stavu.

V další fázi (pokud bude klub do akce zařazen) bude třeba ještě doložit:

- Potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové nedoplatky, a že jeho majetek není zatížen zástavním právem (ne starší 3 měsíce).
. Potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištění (ne starší 3 měsíce).

Kam žádost doručit?

Na OFS Kroměříž do 24. února 2012.

Klub je povinen Komisi pro stadiony a hrací plochy FAČR prokazatelně oznámit (emailem na drab@fotbal.cz) přesný termín provádění zásadních prací, které budou ze strany FAČR

kontrolovány. Zároveň doporučujeme klubům, aby s odborníky Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR (dále jen „KSHP“) své záměry konzultovaly již ve stádiu přípravy.

3. TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE

Doškolení propadlých platností trenérské licence „C“ bude před zahájením jarní části soutěžního ročníku 2011/2012 v délce cca 2 hodiny. Přesné datum bude zveřejněno v ÚZ v průběhu měsíce března 2012.

4. VV

Na VH OFS Kroměříž byli do VV dovoleni Ladislav Chytil (724 189 035, l.chytil@seznam.cz) a Marek Zdráhal (776 545 689, marek_zdrahal@hotmail.com)

5. RŮZNÉ

Od 1. ledna 2012 je zajištěno pro subjekty sdružené v ČSTV (tedy i všechny oddíly, které působí ve FAČR) pokračování ekonomicky výhodných stávajících kontraktů. Jedná se o tyto smlouvy:

a/ úrazové pojištění členů FAČR – č. pojistky 4950008307

b/ pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV a FAČR

c/ licenční smlouva s Ochraným svazem autorským

d/ smlouva k oprávnění užití zvukových záznamů s Intergramem.

Vše v nezměněné podobě a stejném rozsahu, jak je znáte doposud.