Kurovický lom je skutečnou přírodní perlou v jinak zemědělsky využívané, monotónní krajině. I přesto, že se nachází v malé vzdálenosti mezi obcemi Kurovice, Tlumačov, Machová, Míškovice a dálnicí, zachoval si díky své vegetaci kouzlo divoké přírody. Historie těžby vápence, který se nikde v okolí v takovém množství nevyskytoval (všude jsou pískovce), sahá již před rok 1840. Natěženému materiálu se říkalo „kurovina“ a měl významné uplatnění ve stavebnictví. Když byla v roce 1997 těžba značně utlumena, uvažovalo se, co s lokalitou dále. Proběhlo zde několik přírodovědných výzkumů a byla navržena zákonná ochrana lomu. Přírodní památka byla vyhlášena Okresním úřadem Kroměříž dne 1. dubna 1999 a ochrana se týká plochy 15,5 ha. V roce 2005 byla lokalita zařazena i jako evropský významná lokalita do evropského seznamu soustavy Natura 2000.

Podívejme se velmi stručně, co je zde tak jedinečného. Kurovický lom je unikátní za prvé z geologického hlediska. Nachází se zde pro odborníky viditelná hranice mezi útvary jury a křídy. Nikde jinde na Moravě se pozorovat nedá. Zákonná ochrana se vztahuje hlavně na chráněné druhy obojživelníků a plazů. Mezi nejvýznamnější druhy, které zde žijí, patří čolek velký, kuňka obecná, kuňka žlutobřichá, čolek obecný, ropucha zelená nebo různé druhy skokanů. Početná společenství žab o sobě dávají hlasitě vědět zvláště na jaře během námluv. Z plazů jsou významné populace slepýše křehkého a ještěrky obecné. Není neobvyklé zahlédnout i vyhřívající se užovku obojkovou. Žije tu také přes 200 druhů brouků, 40 druhů motýlů a na dvě desítky ptáků. Botanici tu odhalili okolo 250 druhů rostlin.

Překvapením může být skutečnost, že ani taková divoká příroda nemůže být ponechána svému přirozenému vývoji. Chceme-li udržet druhovou pestrost, občas je potřeba přírodě trochu pomoci. Příkladem tohoto je i zásah ochránců přírody z roku 2002, kteří zde museli ve vzdálenosti 20–50 m od jezera vyhloubit 4 tůně, aby zajistili zdárný vývoj obojživelníků. Zejména chránění čolci byli ohroženi dravými okouny, které v jezeře někdo nezodpovědně vysadil.

Všechnu tuto krásu můžeme poznávat i díky nadšení a elánu současného majitele lomu pana Martina Zeliny, který nejen, že se zodpovědně řídí plánem péče o přírodní památku, který je vypracován krajským úřadem až do roku 2023, ale citlivě zde buduje i zázemí pro návštěvníky a organizuje další doprovodné aktivity, jako je například oblíbený Festival pro čolka - outdoorový festival o přírodě v přírodě.

Za Vlastivědný kroužek Holešov Ondřej Machálek